Rekrutracja 2020/2021

Nabory: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Terminarz rekrutacji zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem.

Zarządzenie Nr 170/E/2020
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248)

§ 1
Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminy składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA
Krystyna Danilecka-Wojewódzka

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr. 170/E/2020

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 27 lutego 2020 roku

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 20 kwietnia 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych. 04 maja 2020 r. (godz. 8.00)
3. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 04 maja 2020 r. (godz. 13.00)
do 15 maja 2020 r. (godz. 13.00)
4. Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). od 04 maja 2020 r. (godz. 15.00)
do 15 maja 2020 r. (godz. 16.00)
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjn
ym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248)
od 18 maja 2020 r.  do 27 maja 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 28 maja 2020 r.  (godz. 15.00)
7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. od 28 maja 2020 r.  do 02 czerwca 2020 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 03 czerwca 2020 r.  (godz. 15.00)
9. Procedura odwoławcza.W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 03 czerwca 2020 r.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
10. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 10 czerwca 2020 r.
11. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 10 czerwca 2020 r. (godz. 13.00)
do 20 czerwca 2020 r. (godz. 13.00)
12. Złożenie wniosku (wydruk z o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 12 kwietnia 2020 r. (godz. 14.00)
do 23 czerwca 2020 r. (godz. 16.00)
13. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248).
od 24 czerwca 2020 r.do 26 czerwca 2020 r.
14. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 26 czerwca 2020 r.  (godz. 15.00)
15. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. od 26 czerwca 2020 r.  (godz. 15.00)
do 29 czerwca 2020 r.  (godz. 16.00)
16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 30 czerwca 2020 r.  (godz. 15.00)
17. Procedura odwoławcza.W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 30 czerwca 2020 r.
18. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 31 sierpnia 2020 r.

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 170/E/2020

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 27 lutego 2020 roku

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych.

 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych
1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty szkół podstawowych. 2 marca 2020 r.  (godz. 8.00)
2. Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa od 2 marca 2020 r.  (godz. 13.00)
do 23 marca 2020 r.  (godz. 16.00)
3. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa).
od 2 marca 2020 r.  (godz. 14.00)
do 13 marca 2020 r.  (godz. 16.00)
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). do Szkoły Podstawowej nr 8  16 marca 2020 r. 20 marca 2020 r.
Basen SOSiR
do Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa
16 marca 2020 r.  20 marca 2020 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). 23 marca 2020 r. (godz. 12.00)
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, poz. 1078, poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197, poz. 2245, poz. 2248). od 24 marca 2020 r.  do 6 kwietnia 2020 r.
7. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 6 kwietnia 2020 r.   (godz. 12.00)
8. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. od 6 kwietnia 2020 r.  (godz. 12.00)
do 15 kwietnia 2020 r.  (godz. 10.00)
9. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 15 kwietnia 2020 r.  (godz. 12.00)
10. Procedura odwoławcza.W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 15 kwietnia 2020 r.
Postępowanie uzupełniające do klasy I w szkołach podstawowych
11. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych. 16 kwietnia 2020 r.  (godz. 12.00)
12. Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). od 17 kwietnia 2020 r.  (godz. 8.00)
do 27 czerwca 2020 r.   (godz. 12.00)
13. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). od 17 kwietnia 2020 r.  (godz. 9.00)
do 27 czerwca 2020 r.   (godz. 16.00)
14. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 29 czerwca 2020 r.  (godz. 12.00)
15. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. od 30 czerwca 2020 r.  (godz. 8.00)
do 8 lipca 2020 r.   (godz. 16.00)
16. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych. 9 lipca 2020 r.  (godz. 12.00)
17. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych. 31 sierpnia 2020 r.

 

Regulamin rekrutacji do Przedszkoli Miejskich  w Słupsku

na rok szkolny 2020/2021

PODSTAWA PRAWNA

 1. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245)
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.z2018r.poz.996, 1000,1290,1669i2245;z2019r.poz.534,730 i 761)
 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U.  2019 r. poz. 1737).

§ 1

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności za pośrednictwem elektronicznego systemu naboru.
 2. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się na wolne miejsca w przedszkolu.
 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne
  w przedszkolu.
 4. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz UCHWAŁA NR XVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które skończyło 2,5 roku.
 5. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 • powołanie komisji rekrutacyjnej,
 • określenie liczby wolnych miejsc  w przedszkolu,
 • ogłoszenie rekrutacji dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021
 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkoli,
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego,
 • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,
 • potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkoli,
 • podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

§ 2

 Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się zgodnie z terminami określonymi  w Zarządzeniu Nr 170/E/2020      Prezydenta Miasta Słupska  z dnia 27 lutego 2020 roku

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk

§ 3

 1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka, który jest dostępny na stronie internetowej https://przedszkola-slupsk.nabory.pl .
 2. Do wniosku rodzice dołączają wymagane określone w ustawie i uchwale dokumenty , które potwierdzają spełnianie danych kryteriów.
 3. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań określonych art. 233 KK.
 4. Dane osobowe kandydatów, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.
 5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych, zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

§ 4

 Kryteria rekrutacji dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące na terenie Gminy Miasta Słupska :
 
1. Kryteria ustawowe - brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego:
(mają jednakową wartość punktową i brane są pod uwagę łącznie)

 

Lp. Kryterium Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Liczba punków
1. Wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci) Wymagane oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia dołączony do wniosku o przyjęcie dziecka) 128 pkt.
2. Niepełnosprawność kandydata Wymagane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica. 128 pkt.
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica

128 pkt.4.Niepełnosprawność obojga rodziców kandydataWymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica128 pkt.5.Niepełnosprawność rodzeństwa kandydataWymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2046 i 1948) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica128 pkt.6.Samotne wychowywanie kandydata
w rodzinie
(oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)Wymagany prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separacje lub akt zgonu - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

128 pkt.7.Objęcie kandydata pieczą zastępcząWymagany dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia                    9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, 1583                       i 1860) - dokument należy złożyć w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii, urzędowo poświadczonego odpisu lub kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica128 pkt.

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone na podstawie Uchwały UCHWAŁA NR XVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

 

Kryteria według liczby punktów Dokument potwierdzający spełnienie kryterium Wartość kryterium
w punktach
1 kandydat, który posiada rodzeństwo w przedszkolu lub szkole podstawowej do której składany jest wniosek; Wymagane oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola lub szkoły podstawowej 20
2 kandydat, którego oboje rodziców lub prawnych opiekunów rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Słupska – 70 pkt.; jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 35 pkt., Wymagana:

a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego obojga rodziców lub prawnych opiekunów opatrzona prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe w wersji papierowej   lub

b) urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO) i pierwsza strona zeznania podatkowego rodziców sporządzonych w wersji elektronicznej   lub

c) zaświadczenie z urzędu skarbowego dla obojga rodziców, potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)70

jeśli tylko jedno z rodziców rozlicza się na rzecz Miasta Słupska – 35

 

 

 

 

 

 

3Kandydat, którego rodzice lub prawni opiekunowie są zatrudnieni lub pobierają naukę w systemie dziennym, co najmniej 8 godzin dziennieWymagane zaświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów z zakładu pracy                o zatrudnieniu lub aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej w przypadku samozatrudnienia bądź zaświadczenie ze szkoły czy uczelni zawierające informację o nauce w systemie dziennym

274kandydat, który jest wychowywany w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej objętej pomocą socjalnąWymagane zaświadczenie o zakresie i wysokości świadczeń pomocy socjalnej10

 

 1. W przypadku uzyskania równorzędnych wyników w drugim etapie rekrutacji następuje losowanie poprzez system elektroniczny.

§ 5

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez dyrektora przedszkola.
 2. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli przedszkola.
 3. Dyrektor powołuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej spośród składu komisji.
 4. Dyrektor przedszkola może dokonać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 5. W pracach komisji rekrutacyjnej, nie może uczestniczyć osoba, której dziecko uczestniczy
  w postępowaniu rekrutacyjnym.
 6. Prace komisji rekrutacyjnej mogą być prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział, co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 7. Prace komisji odbywają się zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego ustalonych Zarządzeniem Zarządzenie Nr 170/E/2020      Prezydenta Miasta Słupska      z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.
 8. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji
  o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 9. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji rekrutacyjnej.
 10. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 11. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej ma obowiązek umożliwić członkom komisji zapoznanie się z wnioskiem o przyjęcie do przedszkola i załącznikami do niego składanymi oraz dniami
  i godzinami posiedzeń komisji.
 12. Komisja rekrutacyjna dokumentuje swoją pracę. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności:
 • datę posiedzenia komisji,
 • imiona i nazwisko przewodniczącego i oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu,
 • informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach.

Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

 1. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
 • listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz informację o podjętych czynnościach związanych z weryfikacją oświadczeń składnych przez rodziców.
 • informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom w postępowaniu rekrutacyjnym,
 • informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego,
 • listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

§ 6

 1. Przyjęcie dzieci spoza gminy miasto Słupsk jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców miasta Słupsk.
 2. Dzieci zamieszkałe poza gminą miasto Słupsk przyjmowane będą według kryteriów ustawowych określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz według kryteriów miejskich określonych w Uchwale UCHWAŁA NR XVI/289/20 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

§ 7

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
 5. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego, publicznej szkoły lub placówki, służy skarga do sądu administracyjnego.
 6. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola są przechowywane przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych informacji.

§ 8

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 2. Regulamin zostanie podany do wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Przedszkoli Miejskich w Słupsku  oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej naboru elektronicznego.

 

to top button