Rekrutracja 2019/2020

Nabory: https://przedszkola-slupsk.nabory.pl

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych.

Terminarz rekrutacji zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem.

Zarządzenie Nr 88/E/2019

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 154 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245)

zarządzam, co następuje:

  • Ustalam terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020, a także terminy składania dokumentów, do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk, określone w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 niniejszego zarządzenia.
  • Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Edukacji.
  • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 88/E/2019

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
1. Złożenie deklaracji o kontynuacji przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. od 4 marca 2019 r.do 8 marca 2019 r.
Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
2. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty przedszkoli i szkół podstawowych. 18 marca 2019 r.(godz. 8.00)
3. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 18 marca 2019 r.(godz. 13.00)do 29 marca 2019 r.(godz. 13.00)
4. Złożenie wniosku w przedszkolu lub szkole podstawowej pierwszego wyboru (wydruk z systemu NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). od 18 marca 2019 r.(godz. 15.00)do 29 marca 2019 r.(godz. 16.00)
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245). od 1 kwietnia 2019 r.do 10 kwietnia 2019 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 11 kwietnia 2019 r.(godz. 15.00)
7. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. od 11 kwietnia 2019 r.do 16 kwietnia 2019 r.
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 17 kwietnia 2019 r.(godz. 15.00)
9. Procedura odwoławcza.W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 17 kwietnia 2019 r.
Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
10. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO listy wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 24 kwietnia 2019 r.
11. Rejestracja w systemie rekrutacyjnym NABO wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. od 25 kwietnia 2019 r.(godz. 13.00)do 7 maja 2019 r.(godz. 13.00)
12. Złożenie wniosku (wydruk z o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 25 kwietnia 2019 r.(godz. 14.00)do 7 maja 2019 r.(godz. 16.00)
13. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000 poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245). od 8 maja 2019 r.do 10 maja 2019 r.
14. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 10 maja 2019 r.(godz. 15.00)
15. Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. od 10 maja 2019 r.(godz. 15.00)do 16 maja 2019 r.(godz. 16.00)
16. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 17 maja 2019 r.(godz. 15.00)
17. Procedura odwoławcza.W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 17 maja 2019 r.
18. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. 30 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 88/E/2019

Prezydenta Miasta Słupska

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do pierwszych klas szkół podstawowych.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniurekrutacyjnym
Postępowanie rekrutacyjne do klas I szkół podstawowych
1. Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym NABO oferty szkół podstawowych. 4 marca 2019 r.(godz. 8.00)
2. Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym). Nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa od 4 marca 2019 r.(godz. 13.00)do 25 marca 2019 r.(godz. 16.00)
3. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). od 4 marca 2019 r.(godz. 14.00)do 18 marca 2019 r.(godz. 16.00)
4. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000 poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). do Szkoły Podstawowej nr 818 marca 2019 r.22 marca 2019 r.Basen SOSiR
do Zespołu Szkół SportowychSportowa Szkoła Podstawowa18 marca 2019 r.22 marca 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej (dotyczy Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). 22 marca 2019 r.(godz. 12.00)
6. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów potwierdzających spełnienie przesz kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) od 25 marca 2019 r.do 8 kwietnia 2019 r.
7. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 8 kwietnia 2019 r.(godz. 12.00)
8. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. od 8 kwietnia 2019 r.(godz. 12.00)do 15 kwietnia 2019 r.(godz. 10.00)
9. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 15 kwietnia 2019 r.(godz. 12.00)
10. Procedura odwoławcza.W terminie 7 dni od dnia opublikowania listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy I szkoły podstawowej.W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. od 15 kwietnia 2019 r.
Postępowanie uzupełniające do klasy I w szkołach podstawowych
11. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych. 17 kwietnia 2019 r.(godz. 12.00)
12. Rejestracja w systemie rekrutacji NABO zgłoszeń o przyjęcie dziecka do klasy I z obwodu szkoły i wniosków o przyjęcie dziecka do klasy I spoza obwodu szkoły (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (nie dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). od 18 kwietnia 2019 r.(godz. 8.00)do 29 czerwca 2019 r.(godz. 12.00)
13. Złożenie zgłoszenia o przyjęcie uczniów z obwodu szkoły, do oddziałów integracyjnych i sportowych lub wniosku o przyjęcie dziecka na wolne miejsce do klasy I spoza obwodu w szkole pierwszego wyboru (wydruk z systemu rekrutacji NABO wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym), (dotyczy: Szkoły Podstawowej nr 8 klasa sportowa – pływacka, Zespołu Szkół Sportowych Sportowa Szkoła Podstawowa). od 18 kwietnia 2019 r.(godz. 9.00)do 29 czerwca 2019 r.(godz. 16.00)
14. Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 1 lipca 2019 r.(godz. 12.00)
15. Złożenie potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. od 2 lipca 2019 r.(godz. 8.00)do 10 lipca 2019 r.(godz. 16.00)
16. Opublikowanie listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych.
11 lipca 2019 r.(godz. 12.00)
17. Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym NABO wykazu wolnych miejsc do klas I w szkołach podstawowych. 31 sierpnia 2019 r.
to top button