Projekty EU

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska"

Nasze przedszkole uczestniczy w projekcie „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska”.
Uczestnikami projektu są wychowankowie przedszkola i ich rodzice, nauczyciele i pozostali pracownicy placówki.
Celem projektu jest poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej, zwiększona liczba miejsc edukacji przedszkolnej.
Korzyści z realizacji projektu

  • Zwiększona ilość miejsc w przedszkolu,
  • Bezpłatne zajęcia artystyczne dla dzieci,
  • Terapia i wsparcie rozwoju dla wskazanych dzieci,
  • Uzupełnienie wyposażenia / meble, sprzęty, plac zabaw /,
  • Remonty, adaptacja i modernizacja pomieszczeń,
  • Wyposażenie w narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej – tablety, tablica multimedialna, dywan edukacyjny,
  • Doskonalenie nauczyciele,
  • Częściowa refundacja kosztów zatrudnienia.

 


W dniu 13 lutego 2017r. podpisana została umowa o dofinansowanie nr RPPM.03.02.00-22-0146/16-00 projektu pn. „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w ramach MOF Słupska” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna.
Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie:
-Gminy Kobylnica (Partner Wiodący)
-Gminy Dębnica Kaszubska
-Miasta Słupska
-Gminy Słupsk
-Gminy Miejskiej Ustka
-Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Projekt skierowany jest do 1 364 osób: 1 252 dzieci w wieku przedszkolnym, 112 nauczycieli i 79 rodziców/opiekunów prawnych.
Celem głównym projektu jest polepszenie jakości procesu kształcenia poprzez poprawę kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, doskonalenie kwalifikacji nauczycieli i włączenie w ten proces rodziców/opiekunów prawnych.
Cel szczegółowy:
Poprawiona jakość edukacji ogólnej i przedszkolnej. Zwiększona liczba trwałych miejsc edukacji przedszkolnej.

Efekty:
• utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego;
• wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy wśród dzieci objętych projektem;
• wsparcie doskonalenia zawodowego 112 nauczycieli w zakresie przygotowania do kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych i pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz nabycie przez 90% z nich kwalifikacji/ kompetencji;
• zwiększenie szans rozwojowych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
• zapoczątkowanie silniejszego powiązania placówek przedszkolnych z ich otoczeniem szczególnie z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci;
• wzrost liczby obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zakres Projektu:
• wsparcie dla dzieci: zajęcia rozwijające kreatywność i innowacyjność oraz kompetencje kluczowe, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne, wycieczki,
• wsparcie dla nauczycieli/nauczycielek: szkolenia/kursy i studia podyplomowe,
• wsparcie dla rodziców/ opiekunów prawnych uczniów: szkoleniach dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów,
• wyposażenie/doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie poprzez zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK,
• dostosowanie placówek edukacyjnych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt realizowany jest w następujących Ośrodka Wychowania Przedszkolnego na terenie MOF Słupska:
1) Szkoła Podstawowa w Słonowicach; Słonowice 4; 76- 251 Kobylnica
2) Szkoła Podstawowa w Kończewie; Kończewo, ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica,
3) Szkoła Podstawowa w Kwakowie, Kwakowo, ul. Słupska 5, 76 - 251 Kobylnica,
4) Szkoła Podstawowa w Sycewicach (do 31.08.2017 r. ZSS w Sycewicach), ul. Szkolna 1, 76 - 251 Kobylnica,
5) Szkoła Podstawowa w Kobylnicy (do 31.08.2017 r. ZSS w Kobylnicy), ul. Główna 63, 76 -251 Kobylnica,
6) Przedszkole Miejskie nr 15 w Słupsku, ul. Wiatraczna 6,
7) Przedszkole Miejskie nr 19 „Słupskiego Chłopczyka” w Słupsku, ul. Cypriana Kamila Norwida 4,
8) Przedszkole Miejskie Nr 25 „Kubusia Puchatka” w Słupsku, ul. Powstańców Wielkopolskich
9) Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi nr 32 "Tęczowa Dolina" w Słupsku, ul. Kasztanowa 1
10) Miejskie Przedszkole Nr 1, ul. Piłsudskiego 2, 76 - 270 Ustka
11) MP Nr 2 „DELFINKI", ul. Żeromskiego 13, 76 - 270 Ustka
12) MP Nr 3, ul. Polna 12, 76 - 270 Ustka
13) Zespół Szkolno - Przedszkolny w Redzikowie (do 31.08.2017 r. Zespół Szkół w Redzikowie Redzikowo) Redzikowo 16 a 76-200 Słupsk, 16 a, 76-200 Słupsk
14) Szkoła Podstawowa w Głobinie, ul. Główna 47, 76-200 Słupsk.

Informacje związane z rekrutacją do projektu można uzyskać w poszczególnych placówkach.

Obsługę Projektu zapewniają:
1) Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, ul. Wodna 20/2, 76 – 251 Kobylnica
2) Urząd Miejski w Słupsk, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk
3) Urząd Miasta Ustka, ul. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 3, 76 - 270 Ustka
4) Urząd Gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
5) Centrum Usług Wspólnych w Gminie Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
6) Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, ul. Zjednoczenia 16a, 76-248 Dębnica Kaszubska

Okres realizacji przedsięwzięcia: sierpień 2016r. – grudzień 2018r.
Wydatki ogółem wynoszą: 6 444 600,75 zł, w tym dofinansowanie EFS: 5 477 910,64 zł. Wartość całkowita projektu dla zakresu Miasta Słupska to 2 106 177,88 zł, przy czym 85 % wydatków finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wkład własny Miasta w wysokości 15 % wartości projektu stanowią wydatki Miasta Słupska ponoszone na wyżywienie dzieci w przedmiotowych przedszkolach.

to top button